วิทยากร


Obstetrics Topics

รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.สกิทา ม่วงไหมทอง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.ศนิตรา อนุวุฒินาวิน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พญ.นลัท สมภักดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พญ.พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พญ.เพียงบุหลัน ยาปาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พญ.ธนาภา เรขาวศิน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.บูรยา พัฒนจินดำกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.นิศารัตน์ ยมาภัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.กติกา นวพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.พัชรียา นิวัฒน์ภูมินทร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พญ.ภัทรวรรณ หลิ่มศิริ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พญ.ลัลธพร พัฒนาวิจารย์

โรงพยาบาลราชวิถี

รศ.พญ.สายฝน ชวาลไพบูลย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.กุศล รัศมีเจริญ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.นพ.สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณนิภา เพียรพิจารณ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

คุณศรุตยา รองเลื่อน (พยาบาลวิชาชีพ)

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

คุณจารุนันท์ ศรีจันทร์ดี (พยาบาลวิชาชีพ)

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช


Gynaecology Topics

อ.พญ.นภารัตน์ วีรวรรณ

ศูนย์ถันยรักษ์ รพ.ศิริราช

ผศ.พญ.ปัทมา เชาว์โพธิ์ทอง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.สมภพ กุลจรัสนนท์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์

กองกามโรค รพ.บางรัก

รศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.ชานนท์ เนื่องตัน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.วรบุตร ทวีรุจจนะ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.นพ.กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.นลินี พาณิชยวัฏ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พญ.ณิชมน ภาคย์ภิญโญ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.กรกฏ ศิริมัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.พัทยา เฮงรัศมี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.อิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.สุชาดา อินทวิวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พญ.ปรีญาพร จิระกิตติดุลย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร

บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จํากัด

ผศ.นพ.วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.นพ.ภควัฒน์ ระมาตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พญ.ชุติมน อสัมภินวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.พิชัย ลีระศิริ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์

ผู้อำนวยการสำนักนิเทศน์ระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.อรรถพล ใจชื่น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.พญ.ปณิชา จันทราพานิชกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


Special Lecture

รศ.นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิก.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.นพ.กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.มงคล เบญจาภิบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.พีรพงศ์ อินทศร

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


Sponsors